η φωνή σου

η στήλη μας

Μετανάστης
Αδέσμευτο περιοδικό στο διαδίκτυο

Εκδίδεται από επιτροπή

metanastis@metanastis.com


Κι εσύ λαέ βασανισμένε πληρώνεις την αδιαφορία σου 

ΕΠΕΨ
Επιστολική Ψήφος

Λογοτεχνία της διασποράς  ΕΕΣΠΗ

Ελληνική Μουσική

Τέχνη & Πολιτισμός

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

ΜΑΥΡΑΚΟΚΚΙΝΑ 

Ποίηση

Ενδιαφέροντες
Κόμβοι

Επιστολές

Αρχείο

Αθήνα 2004

Athens 2004

 

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΕΠΙ ΤΩ ΑΓΙΩ ΠΑΣΧΑ
Αριθμ. Πρωτ. 357

+ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ
ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ,
ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΤΙ ΤΩ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΧΑΡΙΝ, ΕΙΡΗΝΗΝ ΚΑΙ ΕΛΕΟΣ
ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝΔΟΞΩΣ ΑΝΑΣΤΑΝΤΟΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

Χριστός Ανέστη!

Με αυτόν τον χαρμόσυνον χαιρετισμόν, τόν οποίον απευθύνομεν πρός αλλήλους, υποδεχόμεθα, αδελφοί και τέκνα εν Κυρίω αγαπητά, την εορτήν της Αναστάσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Συμμετέχομεν και πάλιν εφέτος εις τήν πανήγυριν τής Αναστάσεως και μέσω αυτής και ένεκα αυτής ζώμεν την υπέρβασιν του θανάτου και πάσης θλίψεως.
Προσκυνούμεν και ευχαριστούμεν τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, τον Αναστάντα εκ νεκρών, διότι καταξιώνει ημάς τους ορθοδόξως σεβομένους και τιμώντας Αυτόν να βλέπωμεν τα θαυμάσια του Θεού, να καθιστάμεθα δέκται του υπερφυούς φωτός της αναστάσεώς Του, του οδηγούντος ημάς εις νέαν ζωήν, και να αισθανώμεθα την νέαν αυτήν ζωήν σφριγώσαν εις τας καρδίας μας και νικώσαν τας πολλάς και μεγάλας θλίψεις του παρόντος βίου.
Επί της πέτρας της πίστεως εις την του Κυρίου και εις την ημετέραν ανάστασιν αταλαντεύτως ιστάμενοι, συμψάλομεν ευφροσύνως μετά του υμνωδού και υμνούμεν Πάσχα το ιερόν και πανσεβάσμιον. Το φανερόν και εόρτιον Πάσχα, αλλά και το μυστικόν, το συντελούμενον εις τα βάθη των καρδιών μας και μεταγγίζον εις το πνεύμα ημών την ζωήν του Αναστάντος Χριστού και την αναφαίρετον χαράν της αιωνίου εν Χριστώ ζωής.
Ευφραινόμεθα κατά πάντα, απολαμβάνοντες σώματι και πνεύματι τας δωρεάς του αγαπώντος ημάς Ιησού Χριστού, και ευχόμεθα ολοκαρδίως να γίνουν μέτοχοι του αναστασίμου ταύτης χαράς και ευφροσύνης πάντες οι ταλαιπωρούμενοι υπό ποικίλων θλίψεων και κακουχιών συνάνθρωποι ημών και ιδία οι μη γνωρίζοντες ακόμη την χαράν της Αναστάσεως και την προς ημάς και αυτούς αγάπην του Αναστάντος Χριστού. Διότι η πίστις εις την Ανάστασιν του Χριστού και η μετοχή εις αυτήν αμβλύνει πάντα πόνον, προσφέρει ελπίδα, νικά τον φόβον του θανάτου και χαρίζει αισιοδοξίαν και χαράν.
Δεν αγνοούμεν τον ανθρώπινον πόνον, την αδικίαν, τους κατατρεγμούς, τας ασθενείας, την πτωχείαν, τας στερήσεις. Δεν ζώμεν εκτός της θλιβεράς παγκοσμίου καταστάσεως. Συσταυρούμεθα τω Χριστώ και συμπάσχομεν μετά πάντων των αδικουμένων και ταλαιπωρουμένων συνανθρώπων μας. Αλλά γνωρίζομεν ότι όλων αυτών θεραπευτής υπάρχει ο Αναστάς Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο παθών και σταυρωθείς υπέρ ημών, 'Οστις και εχαρίσατο ημίν την κατά του θανάτου νίκην, την των θλίψεων υπέρβασιν, της ανεκλαλήτου χαράς την προσδοκίαν, της αιωνίου ζωής την αδιάψευστον υπόσχεσιν.
Η εορτή της Αναστάσεως του Χριστού είναι δι' ημάς σταθμός χαράς εντός του πελάγους των θλίψεων του κόσμου. Σταθμός ανεφοδιασμού δι' ελπίδος και εξοπλισμού διά πνευματικής αντοχής και ισχύος προς αισιόδοξον αντιμετώπισιν όλων των δυσχερειών της συγχρόνου ζωής. Εξ αυτής αντλούμεν θάρρος, συμφώνως προς τον λόγον του Κυρίου <<θαρσείτε, εγώ νενίκηκα τον κόσμον>>, διότι η Ανάστασις είναι η μεγαλυτέρα νίκη κατά της δυνάμεως του κακού εις τον καλόν λίαν κόσμον, τον οποίον εδημιούργησεν ο αγαθότατος Θεός δι' ημάς τους ανθρώπους. Η Ανάστασις του Χριστού μας υπενθυμίζει ότι έχομεν διά της χάριτος Αυτού την δυνατότητα και το καθήκον να ανιστάμεθα και ημείς από κάθε πτώσιν εις την αμαρτίαν, την απογοήτευσιν και την απαισιοδοξίαν και να προσβλέπωμεν εις Αυτόν και την Εκκλησίαν Του ίνα λαμβάνωμεν Θείαν Χάριν και βοήθειαν εις πάσαν δυσκολίαν της ζωής.
Θαρσείτε, λοιπόν, και υμείς, τέκνα εν Κυρίω αγαπητά, και ειρηνεύετε και χαρήτε την πασχάλιον πανήγυριν, διότι η Ανάστασις του Χριστού είναι και ιδική μας ανάστασις και η επί του κακού νίκη του Χριστού δύναται να γίνη διά της χάριτός Του και του αγώνος μας και ιδική μας νίκη κατά παντός κακού και πόνου και πένθους.
Τούτο και ευχόμεθα ολοκαρδίως εις όλους υμάς, επί τους οποίους και επικαλούμεθα την χάριν και την ειρήνην και την δύναμιν του Αναστάντος Χριστού. Και καλούμεν πάντας όπως και κατά το παρόν Πάσχα επαναλάβωμεν τον χαιρετισμόν της νίκης του Χριστού επί παντός κακού:

Χριστός Ανέστη!

'Αγιον Πάσχα 2002

Ο Κωνσταντινουπόλεως
Βαρθολομαίος

διάπυρος πρός Χριστόν Αναστάντα ευχέτης πάντων υμών

 

 

Όταν κοιμάσαι άλλος γράφει ιστορία
ο μετανάστης

κεντρική σελίδα